hipster

29 tekstów – auto­rem jest hip­ster.

Kiedy fan­tazja sta­je się rzeczy­wis­tością nig­dy nie wiesz co dos­ta­niesz. Cza­sem rzeczy­wis­tość oka­zuje się być całkiem blis­ka marze­nia. A cza­sem całko­wicie przek­racza twe ocze­kiwa­nia... Wy­jawienie swych uk­ry­tych prag­nień wy­maga od­wa­gi. Dziele­nie się ni­mi jest jak ha­zard... Ale cza­sem zbliża nas do siebie. A in­nym ra­zem nas roz­dziela. Może praw­dzi­we jest po­wie­dze­nie: Uważaj, cze­go so­bie życzysz, bo kiedyś to może się spełnić. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 18 listopada 2010, 18:19

Jeśli ktoś próbu­je zos­ta­wić Cię w cieniu, niech się na­bawi uda­ru słonecznego! 

myśl
zebrała 27 fiszek • 17 listopada 2010, 18:33

Nie wszys­tkie zmiany są zmiana­mi na lep­sze, tak jak nie każdy ruch jest kro­kiem naprzód. 

myśl
zebrała 37 fiszek • 15 listopada 2010, 19:29

Nie zaw­sze przychodzi dzień, gdy człowiek ma do wy­boru dwie rzeczy: za­cisnąć pa­sa lub stra­cić spodnie. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 14 listopada 2010, 14:43

Można zro­bić dwa błędy na drodze do praw­dy: można ją opuścić w połowie dro­gi lub nie można z niej zejść w ogóle. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 6 października 2010, 16:58

Kiedy ma­my prob­lem, od­no­simy się do zna­nych nam rzeczy. Znałam swój fo­tel, mu­zykę i płyty. Kłopot jest wte­dy, gdy piosen­ka do­bieg­nie końca i znów jes­teśmy na początku drogi. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 3 października 2010, 15:41

Wszys­tkie zmiany, na­wet te up­ragnione, mają w so­bie coś z me­lan­cho­lii. Zos­ta­wiamy za sobą prze­cież część siebie. Mu­simy za­kończyć sta­re życie, aby móc od­rodzić się w no­wym wcieleniu. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 1 października 2010, 14:55

Kochać znaczy cier­pieć. Ale żeby być kocha­nym trze­ba od­na­leźć w cier­pieniu sens .. 

myśl
zebrała 28 fiszek • 27 września 2010, 17:23

Jeśli ko­goś kochasz na­pisz je­go naz­wisko w ko­le a nie w ser­cu, po­nieważ ser­ce można złamać a koło kręci się zawsze. 

myśl
zebrała 34 fiszki • 26 września 2010, 12:25

Nie widzi­my rzeczy ta­kimi, ja­kie są.
Widzi­my je ta­kimi, ja­kimi jesteśmy! 

myśl
zebrała 17 fiszek • 25 września 2010, 12:13

hipster

Lanserzy i hipsterzy z placu zbawiciela.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

hipster

Użytkownicy
G H I
Kalendarz
Aktywność

25 czerwca 2015, 13:20dark smurf sko­men­to­wał tek­st - Więc nie goń [...]

25 czerwca 2015, 11:52fyrfle sko­men­to­wał tek­st - Więc nie goń [...]

25 czerwca 2015, 01:40one drop for all sko­men­to­wał tek­st - Więc nie goń [...]